Photo by  Ahmad Odeh  on  Unsplash

Photo by Ahmad Odeh on Unsplash

OPEN CALL –  CHINA 2019

(in english bellow)

Vi reiser med norske scenekunst kompanier til Kina i Oktober 2019. Deltagelse på China Shanghai International Arts Festival (ChinaSPAF – artisbird.com) I Shanghai og besøk til Beijing samt World Cultures Festival i Hongkong (www.worldfestival.gov.hk/2019/). I samarbeid med vår kinesiske partnere Hermark Culture (hermarkculture.com) søker Danse- og teatersentrum kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Asiatiske markedet.

Siden 2012 har vi årlig arrangert «Norway Now» i New York hvor norske kompanier pitcher/presenterer seg samt deltar på seminarer og nettverksmøter. Denne suksessen ble videreført under bransjemessen CIPAE - CHINA INTERNATIONAL PERFORMING ARTS EXPO i Beijing I 2018 I samarbeid med vår kinesiske partner og Music Norway.

Vi arbeider målrettet mot festivaler og messer som finner sted og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, ser vi at arbeidet gir gode muligheter til samarbeid med aktører i Asia og markedene for øvrig.

Vi vil være tilstede i Kina i Oktober 2019 med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på dialogen mellom det norske og det asiatiske scenekunstmiljøet gjennom nettverskmøter, kuraterte møtepunkter i samarbeid med kinesisk partner, studio besøk og festival deltagelse m.m.

En representant fra kompaniet må kunne være i Kina fra 17.- 27. Oktober 2019. 

Det tas forbehold til endringer i programmet.

Danse- og teatersentrum vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold det forutsettes alltid en egenandel.

SØKNAD
Innen 11. august 2019 ønsker vi en kort søknad. Søknaden skal sendes inn via søknadsskjemaet under på engelsk. Informasjonen som legges inn i søknadsskjemaet vil bli brukt i katalogen som blir utarbeidet ifm arrangementet, så vær nøye med detaljene. (Her er lenke til programmet i januar 2019 fra New York, bruk gjerne dette som eksempel: NN2019)

LENKE SØKNADSSKJEMA

NN2019

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Geir Lindahl på geir@pahn.no

Finansiert av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

OPEN CALL –  CHINA 2019

We are traveling with Norwegian companies to China Shanghai International Arts Festival (ChinaSPAF – artisbird.com) in Shanghai and visit to Beijing and World Cultures Festival in Hongkong (www.worldfestival.gov.hk/2019/). . In collaboration with our  partner Hermark Culture (hermarkculture.com), Performing Arts Hub Norway seeks companies that want to work actively with networks and promotion in the Asian market.

Since 2012 we have annually arranged "Norway Now" in New York where Norwegian company’s pitch / present themselves and participate in seminars and network meetings. This success was continued during the CIPAE - CHINA INTERNATIONAL PERFORMING ARTS EXPO in Beijing I 2018 in collaboration our Chinese partner and Music Norway

We work purposefully towards festivals and fairs that take place and the gathering points of them. Through reports from the participants and direct results, we see that the work provides good opportunities for cooperation with Asian and the international market in general.

We will be present in China in October 2019 with a delegation of Norwegian companies. The focus will be on the dialogue between the Norwegian and Asian performing arts environments through networking, curated meeting points in collaboration with Chinese partner, studio visits and festival attendance etc.

A representative from the company must be in China from 17.- 27. October 2019. 

Subject to change as program is not finalized.

Performing Arts Hub Norway will be able to subsidize each company with an amount for travel and accommodation, but the travels will not be fully funded by this amount. 

APPLICATION
By 11 August 2019 we would like a short application. The application must be submitted via the application form below in english. The information entered in the application form will be used in the catalog which will be prepared for the event, so be careful with the details. (Here is a link to the program in NYC in January 2019, please use this as an example: NN2019)

LINK TO APPLICATION FORM
NN2019

For more information, feel free to contact Geir Lindahl at geir@pahn.no

The programmes are financed by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Norwegian Ministry of Culture.