Ingrid Fiksdal - Norway Now NYC 2019 - (Photo: Johannes Worsøe Berg)

Ingrid Fiksdal - Norway Now NYC 2019 - (Photo: Johannes Worsøe Berg)

OPEN CALL – NEW YORK 2020

(in english bellow)

Danse- og teatersentrum reiser med norske scenekunstkompanier til New York i USA,  i januar 2020.  I samarbeid med vår amerikanske partner Wayne Ashley og Future Perfect https://futureperfect.studio søker Danse- og teatersentrum kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet.

Siden 2013 har vi arrangert «Norway Now» på Scandinavia House, samt seminarer og nettverksmøter for den norske delegasjonen. Vi har også arbeidet mer målrettet mot festivalene som finner sted i NY og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, ser vi at arbeidet gir gode muligheter til samarbeid med aktører i Nord-Amerika.

Vi vil være tilstede i New York i januar 2020 med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på dialogen mellom det norske og det amerikanske scenekunstmiljøet gjennom vårt nettverksmøte «Norway Now» samt annet program med nettverksarbeid i dagene før og etter.

En representant fra kompaniet må kunne være i NYC fra 10.- 15. Januar 2020. 

Norway Now på Scandinavia House vil finne sted den søndag 12. januar. 

I Januar 2020 har vi lagt opp til følgende aktiviteter:
•  Norway Now – på Scandinavia House - de norske kompaniene pitcher.
•  Future Perfect Seminar
•  Venue Tour – besøke nye og relevante scenekunstinstitusjoner i NY.
•  Nettverksarbeid under festivalene

Danse- og teatersentrum vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold det forutsettes alltid en egenandel.

SØKNAD
Innen 1. september 2019 ønsker vi en kort søknad. Søknaden skal sendes inn via søknadsskjemaet under på engelsk. Informasjonen som legges inn i søknadsskjemaet vil bli brukt i katalogen som blir utarbeidet ifm arrangementet, så vær nøye med detaljene. (Her er lenke til programmet i januar 2019, bruk gjerne dette som eksempel: NN2019)

LENKE SØKNADSSKJEMA (Apply in English)

NN2019

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Christins Friis på christina@pahn.no

OPEN CALL – NEW YORK 2020

Performing Arts Hub Norway is travelling with Norwegian performing arts companies to New York, in January 2020. In collaboration with our American partner Wayne Ashley and Future Perfect https://futureperfect.studio, Performing Arts Hub Norway seeks companies that want to work actively with networks and promotion in the North American market.

Since 2013, we have arranged "Norway Now" at Scandinavia House, as well as seminars and networking platforms for the Norwegian delegation. We have also worked more carefully with the festivals that take place in NY and the meeting places around them. Through reports from previous participants and direct results, we see that the work provides good opportunities for cooperation with North American performing arts environments.

We will be present in New York in January 2020 with a delegation of Norwegian artists. The focus will be on the dialogue between the Norwegian and American performing arts environments through our network meeting "Norway Now" and other program in the days before and after.

A representative from your company must be in NYC from 10-15 January 2020.
Norway Now at Scandinavia House will take place on Sunday 12th of January.

In January 2020 we have set up the following activities:
• Norway Now - at Scandinavia House - the Norwegian companies pitches.
• Future Perfect Seminar
• Venue Tour - performing arts institutions in NY.
• Networking during the festivals

Performing Arts Hub Norway will be able to subsidize each company with an amount for travel and accommodation, but the travels will not be fully funded by this amount. 

APPLICATION
By 1 September 2019 we would like a short application. The application must be submitted via the application form below in English. The information entered in the application form will be used in the catalog which will be prepared for the event, so be careful with the details. (Here is a link to the program in January 2019, please use this as an example: NN2019)

LINK TO APPLICATION FORM (Apply in English)

NN2019

For more information,
Feel free to contact Christina Friis at christina@pahn.no