OPEN CALL – VANCOUVER 2020

(in english bellow)

Vi reiser med norske scenekunst kompanier til PuSh International Performing Arts Festival i Vancouver, Canada i  Januar 2020 (pushfestival.ca). I samarbeid med vår canadiske partnere Dani Fecko og Joel Klein fra Fascinator Management (www.fascinatormanagement.com) søker Danse- og teatersentrum kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet.

Siden 2012 har vi årlig arrangert «Norway Now» i New York hvor norske kompanier pitcher/presenterer seg samt deltar på seminarer og nettverksmøter. Denne suksessen ble videreført under bransjemessen CINARS i Montreal i 2018 og nå i august på SummerWorks i Toronto i samarbeid med vår canadiske partner Fascinator Management.

Vi arbeider målrettet mot festivaler og messer som finner sted og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, ser vi at arbeidet gir gode muligheter til samarbeid med aktører i Nord-Amerika og markedene for øvrig.

Vi vil være tilstede i Vancouver janaur 2020 med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på dialogen mellom det norske og det canadiske scenekunstmiljøet gjennom nettverskmøter, kuraterte møtepunkter i samarbeid med canadisk partner, studio besøk og festival deltagelse m.m.

En representant fra kompaniet må kunne være i Vancouver fra 21.- 26. Januar 2020. 

Det tas forbehold til endringer da denne open call sendes ut før Danse- og Teatersentrum prosjektmidler for 2019 er bekreftet og program for festivalen er satt.

Danse- og teatersentrum vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold det forutsettes alltid en egenandel.

SØKNAD
Innen 1. oktober 2019 ønsker vi en kort søknad. Søknaden skal sendes inn via søknadsskjemaet under. Informasjonen som legges inn i søknadsskjemaet vil bli brukt i katalogen som blir utarbeidet ifm arrangementet, så vær nøye med detaljene. (Her er lenke til programmet i januar 2019 fra New York, bruk gjerne dette som eksempel: NN2019)

LENKE SØKNADSSKJEMA

NN2019

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Geir Lindahl på geir@pahn.no

OPEN CALL – VANCOUVER 2020

We are traveling with Norwegian companies to PuSh International Performing Arts Festival in Vancouver, Canada  January 2020 (pushfestival.ca). . In collaboration with our Canadian partners Dani Fecko and Joel Klein from Fascinator Management (www.fascinatormanagement.com), Performing Arts Hub Norway seeks companies that want to work actively with networks and promotion in the North American market.

Since 2012 we have annually arranged "Norway Now" in New York where Norwegian company’s pitch / present themselves and participate in seminars and network meetings. This success was continued during the CINARS in Montreal in 2018 and during SummerWorks in Agust 2019 in collaboration our Canadian partner Fascinator Management.

We work purposefully towards festivals and fairs that take place and the gathering points of them. Through reports from the participants and direct results, we see that the work provides good opportunities for cooperation with North America and the international market in general.

We will be present in Vancouver January 2020 with a delegation of Norwegian companies. The focus will be on the dialogue between the Norwegian and Canadian performing arts environments through networking, curated meeting points in collaboration with Canadian partner, studio visits and festival attendance etc.

A representative from the company must be in Vancouver from 21.- 26. January 2020. 

Subject to change as Performing Arts Hub Norway project fund for 2020 and festival program is not confirmed.

Performing Arts Hub Norway will be able to subsidize each company with an amount for travel and accommodation, but the travels will not be fully funded by this amount. 

APPLICATION

By 1 October 2019 we would like a short application. The application must be submitted via the application form below. The information entered in the application form will be used in the catalog which will be prepared for the event, so be careful with the details. (Here is a link to the program in NYC in January 2019, please use this as an example: NN2019)

LINK TO APPLICATION FORM

NN2019

For more information, Feel free to contact Geir Lindahl at geir@pahn.no