Sølvi Edvardsen - MAN (Photo: Elin Osjord)

Sølvi Edvardsen - MAN (Photo: Elin Osjord)

OPEN CALL – Norway Now – SummerWorks 2019

Vi reiser med norske scenekunst kompanier til festivalen SummerWorks i Toronto, Canada i august 2019 (www.summerworks.ca). I samarbeid med vår canadiske partnere Dani Fecko og Joel Klein fra Fascinator Management (www.fascinatormanagement.com) søker Danse- og teatersentrum kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet.

Siden 2012 har vi årlig arrangert «Norway Now» i New York hvor norske kompanier pitcher/presenterer seg samt deltar på seminarer og nettverksmøter. Denne suksessen ble videreført under bransjemessen CINARS i Montreal i 2018 i samarbeid med vår canadiske partner samt under festivalen Fusebox i Austin, TX, USA nå i april 2019.

Vi arbeider målrettet mot festivaler og messer som finner sted og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, ser vi at arbeidet gir gode muligheter til samarbeid med aktører i Nord-Amerika og markedene for øvrig.

Vi vil være tilstede i Toronoto august 2019 med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på dialogen mellom det norske og det canadiske scenekunstmiljøet gjennom nettverskmøter, kuraterte møtepunkter i samarbeid med canadisk partner, studio besøk og festival deltagelse m.m.

En representant fra kompaniet må kunne være i Toronto fra 10.- 16. August 2019. 

SØKNAD
Innen 1. juni 2019 ønsker vi en kort søknad der vi ber om følgende:

·       Har du vært med DTS på delegasjon til USA/Canda tidligere ber vi om en redegjørelse for kompaniets ambisjoner for Nord-Amerika, og ønsker for deltagelse i delegasjonen. Vi vil også gjerne høre om konkrete resultater fra tidligere deltagelse. 

·       Er det første gang du søker om å reise med DTS på nettverksdelegasjon ber vi også om en kort redegjørelse for internasjonale ambisjoner.

·       Danse- og teatersentrum vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Geir Lindahl på geir@pahn.no

Andre open calls som er ute:

-        Korea-Nordic Connection program 2019. (www.pahn.no/korea-nordic-connection-2019)

Andre open calls som kommer før Juli 2019 (med forbehold)

-       Tanz im August 2019 i Berlin, Tyskland i August 2019. (www.tanzimaugust.de)

-       PAMS 2019 – Performing Arts Market in Seoul, Korea i Oktober 2019. (http://pams.or.kr/)

-       Kina Oktober 2019.

-       USA og Canada Januar 2020.

OPEN CALL - Norway Now - SummerWorks 2019

We are traveling with Norwegian companies to the festival SummerWorks in Toronto, Canada in August 2019 (www.summerworks.ca). In collaboration with our Canadian partners Dani Fecko and Joel Klein from Fascinator Management (www.fascinatormanagement.com), Performing Arts Hub Norway seeks companies that want to work actively with networks and promotion in the North American market.

Since 2012 we have annually arranged "Norway Now" in New York where Norwegian company’s pitch / present themselves and participate in seminars and network meetings. This success was continued during the CINARS in Montreal in 2018 in collaboration our Canadian partner and during the Fusebox festival in Austin, TX, USA in April 2019.

We work purposefully towards festivals and fairs that take place and the gathering points of them. Through reports from the participants and direct results, we see that the work provides good opportunities for cooperation with North America and the international market in general.

We will be present in Toronto August 2019 with a delegation of Norwegian companies. The focus will be on the dialogue between the Norwegian and Canadian performing arts environments through networking, curated meeting points in collaboration with Canadian partner, studio visits and festival attendance etc.

A representative from the company must be in Toronto from 10-16 August 2019.

APPLICATION

By June 1, 2019, we would like a brief application requesting the following:

• If you have been with PAHN in USA / Canada before, we request that you account for the company's ambitions for North America, and wishes for participation in the delegation. We would also like to hear about concrete results from previous participation.

• If it’s your first time applying to travel with PAHN on a network delegation, we also ask for a brief account of international ambitions.

• PAHN will subsidize the selected companies with a travel grant.

For more information,

Feel free to contact Geir Lindahl at geir@pahn.no

Other open call out:

-        Korea-Nordic Connection program 2019. (www.pahn.no/korea-nordic-connection-2019)

Other open calls to be announced before July 2019. (subject ot change) 

-       Tanz im August – International festival for contemporary dance in Berlin, Germany in August 2019. (www.tanzimaugust.de)

-       PAMS 2019 – Performing Arts Market in Seoul, Korea in October 2019. (http://pams.or.kr/)

-       China October 2019.

-       USA and Canada January 2020.